Условия


Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване ("Условия", "Условия за ползване"), преди да използвате уебсайта http://www.casino-ranking.com ("Услугата"), управляван от Casino Ranking ("нас", "ние" или "нашата").

Достъпът Ви до и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или ползват Услугата.

Ползвайки услугата се съгласявате с настоящите Условия. Ако не сте съгласни, с която и да е част от условията, тогава нямате право да получите достъп до Услугата. Този договор за Условия за ползване за Casino Ranking е генериран от TermsFeed.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Casino Ranking.

Casino Ranking не контролира и не носи отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и приемате, че Casino Ranking не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, чрез такива уеб сайтове или услуги.

Настоятелно Ви препоръчваме да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на всички сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или да спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат да бъдат прекратени, ще продължат да се прекратяват, включително, без да се ограничават до тях, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорност.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се отчитат разпоредбите на конфликт на закони.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или условие на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и заместваме и заместваме всички предварителни споразумения, които можем да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим най-малко 15-дневно предизвестие преди влизането в сила на всички нови условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.

Чрез продължаване на достъпа до или ползването на услугата ни след влизането в сила на тези ревизии, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези условия, моля свържете се с нас.

Последно обновено на Юни 21, 2024

Към началото